Gothenburg, Sweden
0703 760 780
hans.akersten@outlook.com

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Vad utmärker riktigt framgångsrika grupper?

Gruppdynamik

Och hur skapar man bra gruppdynamik? Och hur bygger man som ledare laget där summan av individerna blir mer tillsammans? I team där det råder en positiv dynamik är det mer sannolikt att gruppmedlemmarna arbetar bättre tillsammans, trivs bättre och hanterar olika utmaningar bättre. Detta kan leda till så kallade synergieffekter vilket enkelt kan beskrivas som att 1+1=3, det vill säga individer utvecklas och blir bättre när de jobbar tillsammans.

Hur skapar du en bra gruppdynamik?

Författaren Daniel Coyle har ägnat fyra år av sitt liv åt att detaljstudera företag och organisationer som alstrar framgång. Han har genomfört hundratals timmars djupintervjuer med allt från anställda inom animeringsjätten Pixar till amerikanska flottans specialförband Navy SEALs. Han lyfter fram följande avgörande inslag i framgångsrika team och organisationer.

De skapar trygghet

De högpresterande teamen är bra på att skapa trygghet för sina medlemmar. De är bra på att skapa en gemenskap där man som medlem känner att det är tryggt att vara på sin arbetsplats som en ”hel människa”. I dessa team är därför medlemmarna mer personliga med varandra än man annars skulle kunna se i andra professionella miljöer. De är bra på att vara snälla och omtänksamma mot varandra, men å andra sidan kan de samtidigt ge varandra direkt, rå feedback om något kan göras bättre.

Så vad kan du göra för att aktivt skapa mer trygghet i ditt team?

Detta kan göras genom att stärka de personliga relationerna i teamet. Det handlar inte så mycket om att spendera all fritid utanför arbetsplatsen med sina kollegor, utan mer om att få in de ärliga personliga relationerna på arbetsplatsen (här har ledaren en viktig roll).

De delar sårbarhet

Att visa sårbarhet är det som gör oss mänskliga. Och det som gör oss mänskliga är i sin tur det som leder till att kontakter knyts och tillit skapas. Förtroende skapas genom upplevelsen av att du kan vara autentisk – att vara dig själv utan risk. Förtroende skapas också genom att visa hänsyn och empati för varandra – medarbetare och kollegor ska kunna känna att alla runt omkring dem vill ditt bästa.

Grunden för att känna sig trygg är att det finns utrymme för att vara sårbar och autentisk, det vill säga att kunna göra fel och erkänna att man inte kan allt. Som ledare är det viktigt att skapa utrymme för medlemmarna att kunna visa sina svagheter eller brister utan att bli förlöjligad eller att det försvagar ens positionen i gruppen eller organisationen. Enligt Daniel Coyle visar all forskning att sårbarhet är den viktigaste grunden för att bygga förtroende i ett team.

Vad kan göras för att skapa mer sårbarhet?

Här har ledaren en nyckelroll. Ledaren ska vara en kulturbärare för en kultur där det för det första är ok att misslyckas, och för det andra att vara felbar som människa. Ledaren gör detta bäst genom att själv visa sin sårbarhet, och genom att vara öppen för förslag på förbättringar i sitt ledarskap.

De skapar en mening och ett syfte

De goda teamkulturerna är skickliga på att skapa ”ett stor varför” i allt de gör så att teammedlemmarna känner att de bidrar till något större än de själva som individer. Att känna att det som de gör på jobbet har en mening, är en viktig nyckel.

Vad kan göras för att skapa en mening och ett syfte?

Börja att svara på frågorna: Arbetar vi med något som är personligt viktigt för var och en av oss? Och tror vi i grunden att det arbete vi utför spelar någon roll?

Så skapar du en bra gruppdynamik sammanfattning:

Sammanfattningsvis så skapas en positiv gruppdynamik genom att skapa en kultur som är lite som en bra familj – en kultur där medlemmarna litar fullt ut på varandra, där man vågar dela med sig av sina misstag och brister, och där man känner en gemenskap genom de värderingar man delar, andas och lever för.

 

%d bloggare gillar detta: